Matura Międzynarodowa w II LO im. Mieszka I w Szczecinie

Matura międzynarodowa - najczęściej zadawane pytania

 

Jak długo trwa nauka w klasie IB?

 

Kurs Diploma Programme (matura międzynarodowa) trwa dwa lata. W naszej szkole jest to klasa 2IB i 3IB. Natomiast w klasie 1 pre-IB uczniowie realizują polską podstawę programową oraz przygotowują się do późniejszej nauki w klasie IB.

 

W jaki sposób uzyskać świadectwo matury międzynarodowej?

 

Wymóg 1

Każdy uczeń zobowiązany jest do wyboru jednego przedmiotu z każdej z 6 grup przedmiotowych (według poniższego klucza), których uczy się przez cały dwuletni cykl:

 

Grupy przedmiotowe oraz przedmioty oferowane w II LO w Szczecinie:

Grupa 1 : język podstawowy (najczęściej język ojczysty ucznia): język polski

Grupa 2: drugi język: język angielski, język niemiecki

Grupa 3: przedmioty społeczne: historia, geografia, ekonomia

Grupa 4: nauki doświadczalne: biologia, chemia, fizyka, computer science

Grupa 5: matematyka (na poziomie HL, SL oraz studies)

Grupa 6: sztuka: Visual Arts (zamiast przedmiotu z grupy 6 uczeń może wybrać drugi przedmiot z grup 2, 3 i 4)

 

Wymóg 2

Oprócz tego każdy uczeń programu IB jest zobowiązany uczestniczyć w około 100 godzinach zajęć TOK (Theory of Knowledge), na których uczniowie badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia.

 

Wymóg 3

Uczniowie są również zobowiązani przeznaczyć około 150 godzin na program CAS (Creativity, Action, Service), którego celem jest indywidualny rozwój ucznia, zachęcanie do rozwijania osobistych umiejętności i zainteresowań, umacnianie ducha odkrywania i poszukiwania. CAS to również rozwijanie wrażliwości społecznej wśród uczniów, w tym propagowanie idei wolontariatu.

 

Wymóg 4

Dodatkowym wymogiem realizacji tego programu jest napisanie przez ucznia samodzielnej pracy badawczej (Extended Essay). Uczniowie pod kierunkiem promotora wybierają samodzielnie przedmiot i temat swojej pracy, który powinien być dla nich inspiracją i zachętą do twórczych poszukiwań, być bodźcem wyzwalającym pasję badawczą. Długość pracy nie powinna przekraczać 4000 słów.

 

 

Czy na świadectwie maturalnym są oceny czy procenty?

 

Ocena egzaminacyjna za każdy przedmiot maturalny wybrany na początku przystąpienia do programu wyrażona jest w skali (najniższa) do 7 (najwyższa). Maksymalna suma punktów, jaką każdy uczeń może zdobyć za sześć wybranych przedmiotów, wynosi 42. Dodatkowe 3 punkty uczeń może uzyskać za napisanie samodzielnej pracy badawczej (Extended Essay) oraz za zaliczenie przedmiotu teoria wiedzy. Uczeń może uzyskać więc maksymalnie 45 punktów. Aby uzyskać Dyplom Międzynarodowej Matury uczeń zobowiązany jest uzyskać minimum 24 punkty (z 45-ciu możliwych).

Z wynikami egzaminu maturalnego uczniowie zapoznają się w pierwszej dekadzie lipca.

 

Czy z maturą międzynarodową można również studiować w Polsce?

 

Tak.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 2006 r w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z dnia 13 kwietnia 2006 r.) stwierdza:

§ 10. Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:

1) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060630443)

Ponadto ustawa a dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365) w art. 169 ust 7. również reguluje tę kwestię. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365